Internetowy serwis informacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie

 2014-04-19

   
 
      Menu Główne
      Aktualności
      Projekt unijny
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Przemoc
      Akty prawne
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Polecane strony
      Przetargi
      Kontakt
Kwiecień 2014


  Aktualności

BEZPŁATNE PORADY SPECJALISTÓW
2014-03-06

W ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

Psycholog Ireneusz Sawicki tel. 605 767 995 (sala nr 10 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie ul. Pocztowa 16A)

11.03.2014r. godz. 12.30-13.30
18.03.2014r. godz. 12.30-13.30
25.03.2014r. godz. 12.30-13.30
01.04.2014r. godz. 12.30-13.30
08.04.2014r. godz. 12.30-13.30
15.04.2014r. godz. 12.30-13.30
22.04.2014r. godz. 12.30-13.30
29.04.2014r. godz. 12.30-13.30
06.05.2014r. godz. 12.30-13.30
13.05.2014r. godz. 12.30-13.30
20.05.2014r. godz. 12.30-13.30
27.05.2014r. godz. 12.30-13.30
03.06.2014r. godz. 12.30-13.30
10.06.2014r. godz. 12.30-13.30
17.06.2014r. godz. 12.30-13.30
24.06.2014r. godz. 12.30-13.30

Terapeuta rodzinny Halina Żygadło (sala nr 10 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie ul. Pocztowa 16A)

20.03.2014r. godz. 16.00-19.00
24.04.2014r. godz. 16.00-19.00
22.05.2014r. godz. 16.00-19.00
26.06.2014r. godz. 16.00-19.00
18.09.2014r. godz. 16.00-19.00
23.10.2014r. godz. 16.00-19.00
20.11.2014r. godz. 16.00-19.00
11.12.2014r. godz. 16.00-19.00

Terapeuta ds. uzależnień Alina Jasińska (sala nr 10 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie ul. Pocztowa 16A)

02.04.2014r. godz. 11.00-13.00
07.05.2014r godz. 11.00-13.00
04.06.2014r. godz. 11.00-13.00
02.07.2014r. godz. 11.00-13.00
06.08.2014r. godz. 11.00-13.00
03.09.2014r. godz. 11.00-13.00
01.10.2014r. godz. 11.00-13.00
05.11.2014r. godz. 11.00-13.00
03.12.2014r. godz. 11.00-13.00
Informacja
2014-01-22

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. informuje o przedłużeniu naboru osób do projektu systemowego „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” do dnia 27 stycznia 2014 r.

PCPR poszukuje osób spełniających następujące kryteria:
- osoby nie uczestniczące w poprzednich edycjach tego projektu.
- wiek aktywności zawodowej: 15-64 lat.
- osoby posiadające udokumentowaną niepełnosprawność.
- osoby zamieszkujące powiat grodziski.
- osoby bezrobotne bądź pracujące, zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu określonego w art.7 ustawy o pomocy społecznej, które jednocześnie są w wieku aktywności społecznej.
- osoby nie objęte wsparciem w ramach projektów systemowych realizowanych przez inne instytucje.
- młodzież w wieku od 15 do 25 roku życia, pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym znajdująca się w rodzinach naturalnych, w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Więcej informacji znaleźć można na stronie PCPR www.pcprgw.pl
REKRUTACJA DO PROJEKTU PN. „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERNIE POWIATU GRODZISKIEGO”.
2014-01-15

Powiat Grodziski ogłasza rozpoczęcie naboru do projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na ternie Powiatu Grodziskiego".Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Grodziskiego" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z publicznych środków krajowych, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa: 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion.

Celem ogólnym projektu jest zapewnienie 300 mieszkańcom Powiatu Grodziskiego, zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności, komputera z dostępem do darmowego odbioru Internetu.

Grupami uprawnionymi do ubiegania się o udział w projekcie są:
A. Gospodarstwa domowe spełniające warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej;
B. Gospodarstwa domowe spełniające warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych;
C. Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej;
D. Dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce;
E. Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym;
F. Osoby z grupy 50+;

Formularze zgłoszeniowe można składać od 13 stycznia 2014 r. do 14 marca 2014 r., wnioski które wpłyną 14 marca 2013 r. po godzinie 15:30 nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone, termin rekrutacji jest nieprzekraczalny; decyduje data wpływu Formularza zgłoszeniowego.
Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin można poprać w Biurze projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Grodziskiego", ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, budynek A, II piętro, pokój 24 oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca na parterze budynku A w holu głównym lub na stronie internetowej www.internet.pgw.pl.
Formularze zgłoszeniowe można składać w Biurze projektu, wysyłając pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp., ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wlkp., lub Biurze Obsługi Mieszkańca. Osoby niepełnosprawne i z grupy 50+ dzięki uprzejmości Pani Agnieszki Brambor-Nolki - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. mogą złożyć wniosek w siedzibie PCPR na parterze budynku A, pokój 1.

Złożone Formularze zgłoszeniowe podlegają ocenie formalnej oraz merytorycznej, zgodnej z ustaleniami Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie.
Członkowie Komisji dokonują oceny merytorycznej Formularzy zgłoszeniowych w sposób ciągły, w trakcie trwania rekrutacji oraz po jej zakończeniu, na posiedzeniach Komisji.
Beneficjenci Ostateczni, którzy zostaną zakwalifikowani do projektu, zostaną o tym powiadomieni w formie pisemnej. Pozostałe osoby spełniające kryteria zostaną wpisane na listę rezerwową projektu.
Udział w projekcie jest bezpłatny, a koszty pokrywane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z dotacji celowej z publicznych środków krajowych.
Rekrutacja do projektu systemowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ
2014-01-06

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim rozpoczyna rekrutację do projektu systemowego „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” na rok 2014

W dniach od 3 stycznia 2014 do 20 stycznia 2014 r. będzie prowadzona przez pracowników PCPR rekrutacja osób chętnych do udziału w tym projekcie.

Poszukujemy osób spełniających następujące kryteria:
- Osoby nie uczestniczące w poprzednich edycjach tego projektu;
- Wiek aktywności zawodowej: 15-64 lat;
- Osoby posiadające udokumentowaną niepełnosprawność;
- Osoby zamieszkujące powiat grodziski;
- Osoby bezrobotne bądź pracujące, zagrożone wykluczeniem społecznym, z co najmniej jednego powodu określonego w art.7 ustawy o pomocy społecznej, które jednocześnie są w wieku aktywności społecznej;
- Osoby nie objęte wsparciem w ramach projektów systemowych realizowanych przez inne instytucje;
- Młodzież w wieku od 15 do 25 roku życia, pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym znajdująca się w rodzinach naturalnych, w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej:
www.cpr.grodzisk.org
oraz pod numerami telefonów:
tel. 61 44 52 508 lub 61 44 52 509 lub 61 44 47 281

Dołączone pliki:
1) Rekrutacja do projektu systemowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJZakończenie projektu systemowego „Można inaczej, można więcej”- 2013r.
2013-12-27

09 grudnia 2013r odbyło się spotkanie końcowe z uczestnikami podsumowujące realizację projektu systemowego „Można inaczej, można więcej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.W ramach projektu w 2013 roku 14 osób skorzystało z wsparcia psychologa i doradcy zawodowego oraz uczestniczyło w kursie komputerowym, kursie prawa jazdy kat. „B”, kursie obsługi kasy fiskalnej, kursie opieki nad dzieckiem i osobą starszą, kursie magazyniera z obsługą komputera i wózka widłowego oraz kursie spawacza. Ponadto w ramach działań środowiskowych zorganizowano Punkt Usług Doradczych Prawnych i Psychologicznych dla mieszkańców gminy Wielichowo. Celem projektu był wzrost aktywności społecznej i zawodowej uczestników projektu, zdobycie umiejętności kierowania pojazdem osobowym mającym zwiększyć mobilność osób poszukujących pracy. Liczymy, że dzięki udziałowi w projekcie osoby te podniosły swoje kompetencje życiowe i umiejętności społeczno-zawodowe i stały się bardziej konkurencyjne na rynku pracy. W trakcie spotkania uczestnicy wypowiadali się o dodatnich i ujemnych stronach zaproponowanego wsparcia, o korzyściach wynikających z uczestnictwa w projekcie.


Informacje sporządził: M. Popa

Dołączone pliki:
1) PlakatSPOTKANIE WIGILIJNE
2013-12-13

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że dnia 20 grudnia 2013r. o godz. 11,00 organizuje dla osób starszych i samotnych z gminy Wielichowo spotkanie przy „Wigilijnym Stole„ w Sali Centrum Kultury, ul. Pocztowa 16 Wielichowo.

Dołączone pliki:
1) SPOTKANIE WIGILIJNEOGŁOSZENIE
2013-11-27

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że dysponuje wózkiem dziecięcym głębokim w dobrym stanie. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z tutejszym ośrodkiem w godz. 7.00 do 15.00 pod numerem telefonu 61 44 21 183 lub 61 44 21 283
Do wiadomości publicznej
2013-11-20

Szanowni Państwo wszystkich zainteresowanych założeniem spółdzielni socjalnej, zgłoszeniem grupy inicjatywnej spółdzielni socjalnej zapraszamy do udziału w projekcie Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej. Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu LISTOPADZIE 2013R. rozpocznie się NABÓR GRUP INICJATYWNYCH SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH.

Wszystkich zainteresowanych uprzejmie prosimy o kontakt pod numerem
telefonu:

+48 783 264 665 lub +48 61 668 23 09
mailem: maciej.malach@barka.org.pl

Dołączone pliki:
1) ulotkaPunkt Usług Doradczych Prawnych i Psychologicznych
2013-11-20

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że w ramach realizacji projektu systemowego „Można inaczej, można więcej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego będzie można skorzystać z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego i prawnego w następujących terminach:psycholog (sala nr 10 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie ul. Pocztowa 16A):
26 listopada od 16.00 – 19.30
17 grudnia od 16.00 – 19.30

radca prawny (sala nr 10 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie ul. Pocztowa 16A):
13 grudnia od 8.00 – 11.00

Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu systemowego
M. Popa – tel. 61 44 33 574
DZIEŃ SENIORA 2013
2013-11-15

« Miarą naszych lat jest lat siedemdziesiąt lub, gdy jesteśmy mocni, osiemdziesiąt; a większość z nich to trud i marność: bo szybko mijają, my zaś odlatujemy » (Ps 90 [89], 10).

Dnia 24.10.2013r. w Sali Centrum Kultury w Wielichowie odbyło się spotkanie z Seniorami naszej gminy, które zorganizował Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie. Zaproszono 109 osób. Wspaniała jesienna pogoda spowodowała,że frekwencja dopisała. Z zaproszenia skorzystało 79 osób.
Wszystkich zebranych gości powitali Pani Adela Cicha – księgowa tut.OPS, Pani Ewa Kasperska Sekretarz Miasta i Gminy Wielichowo oraz Ks.Proboszcz Jan Świerniak Życzyli Seniorom, by jesień ich życia była piękna i pogodna.
Po oficjalnej części nastąpiła część artystyczna, w której zaprezentował się „Chórek Wesołych Chmurek” z Wielichowa pod kierunkiem p. Damiana Popiołkiewicza oraz Centrum Kultury w Wielichowie zaprezentowało kronikę filmową z działalności naszej gminy w 2013r.
W trakcie spotkania Seniorzy wspólnie śpiewali, recytowali wiersze oraz wspominali wydarzenia z przeszłości.
Uroczystość umilił smaczny poczęstunek przygotowany przez pracowników OPS.
Na twarzach gości widać było zadowolenie, radość a nawet wzruszenie. Wspólnie spędzone chwile z pewnością na długo pozostaną w pamięci Seniorów.

Galeria:

Zobacz pełną galerię

   Zobacz także: Aktualności - archiwum (11-77 z 77)
      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Druki
      Świadczenia rodzinne
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Organizacja OPS
      Statut
      Regulaminy
      Budżet
      Sprawozdania
      Zadania

Get Adobe Flash player


 

 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie, ul. Pocztowa 16, 64-050 Wielichowo tel./fax (61)442-11-83, tel.(61)442-12-83, (61)443-35-74

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji