Internetowy serwis informacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie

 2014-12-18

   
 
      Menu Główne
      Aktualności
      Projekt unijny
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Przemoc
      Akty prawne
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Polecane strony
      Przetargi
      Kontakt
Grudzień 2014


  Aktualności

Ogłoszenie
2014-12-12

Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich w Wielichowie informuje, że przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wielichowie od dnia 17.12.2014r. rozpocznie dystrybucję artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców naszej gminy. Żywność pozyskana z Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu w ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomoc jest kierowana do osób, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 813 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł. dla osoby w rodzinie.
Osoby spełniające powyższe kryteria, zainteresowane otrzymaniem żywności proszone są o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej z dokumentacją potwierdzającą sytuację dochodową w celu kwalifikacji osób do uzyskania pomocy.
W skład paczki żywnościowej wchodzi: makaron świderki, mielonka wieprzowa, cukier biały, olej rzepakowy, mleko UHT.

Żywność będzie wydawana w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie ul. Pocztowa 16 A, od godziny 7.30 do 14.30 w dniach od 17.12.2014 do 19.12.2014r.
MIKOŁAJKI
2014-12-09

W dniu 6 grudnia 2014 r. w sali Centrum Kultury w Wielichowie odbyło się Spotkanie z Mikołajem zorganizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie, przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta i Gminy.

Na spotkanie zaproszono 95 dzieci. W imprezie uczestniczyli również zaproszeni goście: Burmistrz Miasta i Gminy Wielichowo – Pani Honorata Kozłowska, przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy – Pan Eugeniusz Utracik oraz przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp. – Pan Kamil Sikorski.

Oprawę muzyczną oraz organizację konkursów przygotowali: dj Grzegorz Thiel oraz wolontariuszki z Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Wielichowie – Alicja Rupa, Anna Zajdowicz, Łucja Michalska i Teresa Drgas. Program artystyczny obfitował w konkursy i zabawy, zapewniając tym samym dzieciom wiele radości. Jak co roku największą i najbardziej wyczekiwaną atrakcją tego dnia okazał się św. Mikołaj, który każde dziecko obdarował prezentem. Dzieci zadowolone wróciły do swoich domów.

Galeria:

Zobacz pełną galerię
REALIZACJA PROJEKTU „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” DOBIEGA KOŃCA
2014-12-05

W roku bieżącym Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie, Granowie i Kamieńcu realizuje projekt systemowy w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. W projekcie uczestniczą 103 osoby z całego powiatu, w tym 21 osób z Gminy Wielichowo.W ramach tego projektu uczestnicy mogli skorzystać z działań mających na celu zdobycie nowych umiejętności i podniesienia kompetencji zawodowych przez takie kursy jak: kurs prawo jazdy kat. B i C, kurs spawacza, kurs komputerowy, kurs obsługi wózka widłowego, kurs carvingu, kurs florystyczny, kurs koparko-ładowarki, kurs kucharza małej gastronomi, kurs opiekuna osób starszych i kurs pierwszej pomocy.

Dodatkowo w czasie trwania projektu wszyscy uczestnicy mogli korzystać z porad psychologa, prawnika, doradcy zawodowego, a także pracownika do spraw osób niepełnosprawnych.

Projekt oprócz aktywizacji zawodowej zakładał również rozwijanie aktywnych form poprzez poprawę stanu zdrowia. Wszystkie osoby niepełnosprawne będące w projekcie skorzystały z masaży i zabiegów fizjoterapeutycznych. Część osób niepełnosprawnych skorzystała z wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne lub obozy rehabilitacyjno-szkoleniowe. Uczestnictwo w takich wyjazdach miało na celu przywrócenie lub usprawnienie sprawności psychofizycznej poprzez stosowanie określonych sposobów postępowania rehabilitacyjnego.

Dodatkowo w ramach działań o charakterze środowiskowym część osób skorzystała z wyjazdu integracyjnego do Krakowa a także z wyjazdu do Teatru Wielkiego w Poznaniu. Natomiast 21.11.2014r. w Hotelu Behapowiec w Grodzisku Wlkp. odbyło się spotkanie integracyjne dla uczestników projektu, kadry i zaproszonych gości z poszczególnych gmin.

Zatem 21 uczestników projektu z Gminy Wielichowo skorzystało z następujących form wsparcia:
- 3 osoby ukończyły kurs prawo jazdy kat. B - obecnie przystępują do egzaminów,
- 2 osoba ukończyła kurs prawo jazdy kat. C, - przystępują do egzaminów,
- 3 osoba ukończyła kurs kucharza małej gastronomi,
- 2 osoba ukończyła kurs carvingu,
- 3 osoby ukończyły kurs spawacza,
- 2 osoba ukończyła kurs operatora wózka widłowego,
- 3 osoby ukończyły kurs komputerowy,
- 4 osoby ukończyły kurs florystyczny,
- 1 osoba ukończyła kurs koparko- ładowarki
- 1 osoba ukończyła kurs pierwszej pomocy,
- 7 osób niepełnosprawnych wyjechało na turnus rehabilitacyjny,
- 3 osoby niepełnosprawne brały udział w 5 dniowym obozie rehabilitacyjno -szkoleniowym w Ustroniu Morskim,
- 13 osób niepełnosprawnych skorzystało z masaży i zabiegów fizjoterapeutycznych.
Wszystkie osoby które ukończyły powyższe kursy otrzymały zaświadczenia o ukończeniu kursu lub certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności.

Liczymy, że proponowane formy wsparcia wpłyną korzystnie na poprawę sytuacji życiowej uczestników, w tym na poprawę stanu zdrowia lub podjęcie satysfakcjonującego zatrudnienia.
Projekt „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Galeria:

Zobacz pełną galerię
Dzień Seniora
2014-11-02

W środę 15 października 2014r. w sali Centrum Kultury w Wielichowie odbyło się Spotkanie Seniorów zorganizowane wspólnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Związek Emerytów i Rencistów Koło w Wielichowie.

W spotkaniu wzięło udział około 100 osób: zaproszeni seniorzy z Wielichowa oraz członkowie Związku Emerytów i Rencistów koło w Wielichowie a także przedstawiciele seniorów z sołectw gminy Wielichowo. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili przedstawiciele władz samorządowych, kościelnych oraz Centrum Kultury.

Gości powitały z głębokim szacunkiem Kierownik OPS Maria Popa oraz Przewodnicząca ZEiR Aniela Sobecka życząc wszystkim zdrowia, szczęścia, radości i jeszcze wielu pogodnych i dostatnich lat. Do życzeń przyłączyli się w imieniu Burmistrza Cecylia Michałowska, Księża, Dyrektor Centrum Kultury Jan Grześ, który oprócz życzeń obdarował seniorów słodkim upominkiem.

Spotkanie uświetnił występ dzieci szkolnych „Chórek Wesołych Chmurek” pod kierownictwem Damiana Popiołkiewicza. Pracownicy Centrum Kultury zaprezentowali fotorelację z ważnych wydarzeń z życia gminy w 2013r.
Spotkanie było dobrą okazją do wspólnych wspomnień, śpiewu w miłej i serdecznej atmosferze.

Informację przygotowała: Maria Popa

Galeria:

Zobacz pełną galerię
OGŁOSZENIE O NABORZE
2014-09-25

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie ogłasza nabór kandydatów na opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych i kuratorów osób niepełnosprawnych ustanawianych przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp.

Dołączone pliki:
1) Nabór na opiekunów prawnych - szczegółyPORADY PSYCHOLOGA
2014-09-23

PSYCHOLOG – Ireneusz Sawicki godz. 12.30 – 13.00

23.09.2014 r.
30.09.2014 r.
07.10.2014 r.
14.10.2014 r.
21.10.2014 r.
28.10.2014 r.
04.11.2014 r.
18.11.2014 r.
25.11.2014 r.
02.12.2014 r.
09.12.2014 r.
16.12.2014 r.
23.12.2014 r.
30.12.2014 r.
KARTA DUŻEJ RODZINY
2014-09-23

Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina o możliwości składania WNIOSKU O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny trzeba okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że członek rodziny wielodzietnej ubiegający się o przyznanie Karty Dużej Rodziny jest zobowiązany do pokazania oryginałów lub odpisów tych dokumentów.

Przy składaniu wniosku należy okazać w szczególności:
1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
7) Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, należy okazać dokument potwierdzający tożsamość lub, w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia.
Należy jednak wskazać, że organ może domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny (np. w przypadku cudzoziemca).

Okazanie dokumentów przez wnioskodawcę nie jest wymagane w przypadku, gdy wójt (burmistrz lub prezydent miasta) może bezpłatnie we własnym zakresie uzyskać dane niezbędne do ustalenia prawa do korzystania z programu za pomocą urządzeń teletransmisji danych (np. jeżeli istnieje możliwość skorzystania z bazy PESEL).

Dołączone pliki:
1) Wniosek o przyznanie Karty Dużej RodzinyZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM
2014-08-26

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim, informuje, że poszukuje osób, które chcą zostać wolontariuszami.

Dołączone pliki:
1) Pismo
2) PlakatInformacja o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
2014-08-19

W dniu 18 maja 2014r. weszła w życie ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 r., poz. 496). Nowelizacja wprowadza zmiany do ustawy o kombatantach w wyniku, których m.in.:
Kombatantom i innym osobom uprawnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych, może być przyznana pomoc pieniężna (m.in na częściowe pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju inwalidztwa oraz opłacanie pomocy pielęgnacyjnej.)

Ustalanie prawa i wypłata pomocy pieniężnej należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę.

Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej składa się w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osób, o których mowa w art. 19 ust. 1 i 4 ustawy . W przypadkach osób pobierających rentę inwalidy wojennego wniosek składa się w Związku Inwalidów Wojennych RP.

Dołączone pliki:
1) Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennegoProjekt "Przepis na życie"
2014-08-18

Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie proszone są o kontakt z tut. Ośrodkiem Pomocy Społecznej do dnia 30 września 2014 r.Dołączone pliki:
1) Opis projektu - I
2) Opis projektu - IIINFORMACJA - nowe kryterium dochodowego do świadczeń rodzinnych!
2014-08-05

Ośrodek Pomocy Społecznej Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych informuje, że od 01 listopada 2014r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe

1. Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty – 574,00 zł.

2. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności , zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty - 664,00 zł.

3. W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu ( 77,00 zł.) przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.
Informacja w sprawie składania wniosków i wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2014/2015
2014-08-01

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2014/2015 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2014r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2014r. ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2014r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2014r. do 31 października 2014r. ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2014r. Art. 20 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r. ( Dz. U z 2012 poz. 1228 z zm.)
Informacja w sprawie dodatku do świadczeń rodzinnych z tytułu dojazdu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej lub w związku z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła od września 2014r.
2014-08-01

Informujemy, że do 10 września 2014r. należy dostarczyć zaświadczenie z szkoły ponadgimnazjalnej o kontynuowaniu nauki lub zaprzestaniu nauki w celu ustalenia uprawnień do dodatku z tytułu dojazdu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej lub zamieszkania w miejscowości w której znajduje się szkoła.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:

w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - w wysokości 90 zł miesięcznie na dziecko albo
w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - w wysokości 50 zł miesięcznie na dziecko.

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Art. 15 Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. (Dz. U. z 2013r. poz. 1456 z zm.)
Informacja w sprawie składania wniosków i wypłat świadczeń na okres zasiłkowy 2014/2015
2014-08-01

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2014/2015 będą przyjmowane od dnia 1 września 2014r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2014r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2014r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2014r. do 30 listopada 2014r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 grudnia 2014r. Art. 26 Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. (Dz. U. z 2013r. poz. 1456 z zm.)
Ulotka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
2014-07-08

Ulotka - do pobrania w załączeniu

Dołączone pliki:
1) Ulotka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w RodzinieDOŻYWIANIE DZIECI
2014-07-01

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że do dnia 28 sierpnia 2014 roku można składać wnioski na dożywianie dzieci w szkole w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Pomoc w formie posiłku w szkole może być przyznana nieodpłatnie uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego tj. kwoty 456 zł na osobę w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. W przypadku przekroczenia kryterium pomoc rodzinom będzie przyznawana na zasadzie zwrotu części lub całości poniesionych kosztów w oparciu o Uchwałę Nr XXX/184/2014 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 marca 2014 r.
RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ
2014-07-01

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. realizuje projekt systemowy RAZEM MOŻEMY WIĘCEJW dniach 26-29 czerwca w ramach działań środowiskowych, grupa 26 uczestników projektu systemowego i 3 opiekunów wyjechała na 4 dniowy wyjazd integracyjny do Krakowa zorganizowany przez zespół projektowy w ramach projektu systemowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ. Pierwszym punktem wyjazdu było blisko dwu godzinne zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce. Kolejnym etapem było zwiedzanie klasztoru w Tyńcu w zabytkowym opactwie Benedyktynów usytuowanym na wzgórzu wapiennym. Uczestnicy mogli również podziwiać zamkowy dziedziniec na Piaskowej Skale z widokiem na Park Krajobrazowy a także obejść zamkowe ruiny w Ogrodzieńcu i zwiedzić park miniatur z zamkami jury krakowsko-częstochowskiej.

Istotnym punktem zwiedzania był Wawel a wraz z nim kilka wystaw tematycznych: Wawel zaginiony oraz zbrojownia i skarby Wawelu. Był również czas na spacer po krakowskim rynku a także wspólne zwiedzanie podziemi pod sukiennicami z niezwykle sugestywną prezentacją multimedialną. Dużą atrakcją okazała się możliwość obejrzenia spektaklu kabaretu Rafał Kmity w Teatrze Groteska.
W drodze powrotnej grupa przez blisko trzy godziny oprowadzana było po obiektach KL Auschwitz-Birkenau gdzie mogła obejrzeć niezwykłe eksponaty i wysłuchać ponurej historii tego miejsca. Wszyscy uczestnicy wyjazdu mieli zapewniony transport, wyżywienie i ubezpieczenie. Pomimo zmęczenia uczestnicy wycieczki nie stracili dobrego humoru i wrócili do domu zadowoleni i pełni wrażeń.

Projekt „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Galeria:

Zobacz pełną galerię
WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY
2014-07-01

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny trzeba okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że członek rodziny wielodzietnej ubiegający się o przyznanie Karty Dużej Rodziny jest zobowiązany do pokazania oryginałów lub odpisów tych dokumentów.

Przy składaniu wniosku należy okazać w szczególności:
1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
7) Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, należy okazać dokument potwierdzający tożsamość lub, w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia.
Należy jednak wskazać, że organ może domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny (np. w przypadku cudzoziemca).

Okazanie dokumentów przez wnioskodawcę nie jest wymagane w przypadku, gdy wójt (burmistrz lub prezydent miasta) może bezpłatnie we własnym zakresie uzyskać dane niezbędne do ustalenia prawa do korzystania z programu za pomocą urządzeń teletransmisji danych (np. jeżeli istnieje możliwość skorzystania z bazy PESEL).

Dołączone pliki:
1) Wniosek o przyznanie Karty Dużej RodzinyBEZPŁATNE PORADY PSYCHOLOGA
2014-06-25

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje o nowych terminach przyjęć psychologa w lipcu.

Psycholog Ireneusz Sawicki tel. 605 767 995
(sala nr 10 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie ul. Pocztowa 16A)

01.07.2014r. godz. 12.30-13.30
08.07.2014r. godz. 12.30-13.30
15.07.2014r. godz. 12.30-13.30
22.07.2014r. godz. 12.30-13.30
29.07.2014r. godz. 12.30-13.30

   Zobacz także: Aktualności - archiwum (20-103 z 103)
      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Druki
      Świadczenia rodzinne
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Organizacja OPS
      Statut
      Regulaminy
      Budżet
      Sprawozdania
      Zadania

Get Adobe Flash player


 

 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie, ul. Pocztowa 16, 64-050 Wielichowo tel./fax (61)442-11-83, tel.(61)442-12-83, (61)443-35-74

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji