Aktualności


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

2017-04-21Realizacja usług specjalistycznego wsparcia w projekcie: "Plan na lepsze jutro".

Ogłoszenie nr 69553 - 2017 z dnia 20.04.2017 r.

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

2017-04-13Realizacja usług specjalistycznego wsparcia w projekcie: "Plan na lepsze jutro".

Ogłoszenie nr 65135 z dnia 12.04.2017 r.

Dołączone pliki:


KOMUNIKAT !

2017-04-13

Dotyczy: warsztatów kulinarnych z elementami edukacyjnymi w ramach realizacji działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PODPROGRAM 2016.

Dołączone pliki:


Bezpłatne porady specjalistów

2017-03-31

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w okresie od kwietnia do lipca 2017 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

Psycholog

05.04.2017 r. w godz. 09:00 – 13:00
19.04.2017 r. w godz. 09:00 – 13:00
10.05.2017 r. w godz. 09:00 – 13:00
24.05.2017 r. w godz. 09:00 – 13:00
07.06.2017 r. w godz. 09:00 – 13:00
28.06.2017 r. w godz. 09:00 – 13:00
05.07.2017 r. w godz. 13:00 – 17:00
19.07.2017 r. w godz. 13:00 – 17:00

Terapeuta ds. uzależnień

05.04.2017 r. w godz. 11:00 – 13:00
10.05.2017 r. w godz. 11:00 – 13:00
07.06.2017 r. w godz. 11:00 – 13:00
05.07.2017 r. w godz. 11:00 – 13:00

Radca prawny

14.04.2017 r. w godz. 09:00 – 12:00
12.05.2017 r. w godz. 09:00 – 12:00
02.06.2017 r. w godz. 09:00 – 12:00
07.07.2017 r. w godz. 09:00 – 12:00

Terapeuta rodzinny

20.04.2017 r. w godz. 16:00 – 19:00
25.05.2017 r. w godz. 16:00 – 19:00
22.06.2017 r. w godz. 16:00 – 19:00


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert, odrzuceniu ofert oraz unieważnieniu postępowania w części.

2017-03-29Numer sprawy: PCPR.2260.2-2/17

Dotyczy postępowania na zadanie pn. "Realizację usług specjalistycznego wsparcia w projekcie „Plan na lepsze jutro”.

Dołączone pliki:


PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

2017-03-20


Projekt pn. „Plan na lepsze jutro” współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Numer sprawy: PCPR.2260.2-2/17

Dotyczy postępowania na zadanie pn. "Realizację usług specjalistycznego wsparcia w projekcie „Plan na lepsze jutro”.

Dołączone pliki:


Program Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

2017-03-17

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Dołączone pliki:


Rekrutacja do Projektu „Twoje Nowe Kwalifikacje”

2017-03-15Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat projektu pt. „Twoje Nowe Kwalifikacje” skierowanego dla kobiet, które ukończyły 30 lat, bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, z obszaru powiatów grodziskiego, kościańskiego, obornickiego i pilskiego, którego celem jest aktywizacja zawodowa kobiet poprzez organizację doradztwa, szkoleń oraz stażu.

Dołączone pliki:


KOMUNIKAT !

2017-03-14

Pomoc żywnościowa 2014-2020


Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że w dniach od 14 do 17 marca 2017 r. w godzinach od 8,00 do 15,00 w siedzibie Ośrodka wydawana będzie żywność dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Wielichowo na podstawie przyjętych i zatwierdzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej wniosków w sprawie przyznania żywności.

Pomoc realizowana jest za pośrednictwem Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w podprogramie 2016.

Informację przygotowała: M. Popa


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

2017-03-10Ogłoszenie nr 41275 - 2017 z dnia 10.03.2017 r.


Informacje o zmienionym ogłoszeniu nr 37641-17 z dnia 06.03.2017 r. oraz ogłoszenie o modyfikacji SIWZ.

Dołączone pliki:


Bezpłatne porady specjalistów

2017-03-08

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w miesiącu marcu 2017 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


Psycholog

15.03.2017 r. w godz. 14:00 – 18:00


Radca prawny

10.03.017 r. w godz. 9.00 – 12.00


Terapeuta rodzinny

23.03.2017 r. w godz. 16:00 – 19:00


Przetarg nieograniczony - Realizacja usług specjalistycznego wsparcia w projekcie „Plan na lepsze jutro”

2017-03-07Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych wraz ze ściśle z tymi usługami powiązanych usług i dostaw towarów dla osób zamieszkałych na terenie powiatu grodziskiego, korzystających ze wsparcia w ramach projektu „Plan na lepsze jutro”.

Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na części:

Część 1 zamówienia: świadczenie usług poradnictwa psychologicznego, usług terapeutycznych, usług poradnictwa prawnego dla Ośrodków Pomocy Społecznej w Granowie, Rakoniewicach, Wielichowie, Kamieńcu, Grodzisku Wielkopolskim.

Część 2 zamówienia: świadczenie usług poradnictwa psychologicznego dla PCPR.

Część 3 zamówienia: : świadczenie usług terapeutycznych dla PCPR.

Część 4 zamówienia: świadczenie usług poradnictwa prawnego dla PCPR.

Szczegółowy zakres zamówienia zawarty został w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

czytaj całośćczytaj całość...

Dołączone pliki:


„POMOC ŻYWNOŚCIOWA” 2014-2020

2017-02-16

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje o dalszej realizacji Programu Operacyjnego „POMOC ŻYWNOŚCIOWA” 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (Podprogram 2016).

Pomoc żywnościowa przekazywana będzie w formie paczki żywnościowej dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie) – uwaga! nastąpiła zmiana kryterium.

W związku z powyższym prosimy osoby spełniające powyższe kryteria zainteresowane pozyskaniem żywności o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie w celu złożenia wniosku o przyznanie w/w pomocy. Do wniosku proszę dołączyć dokumenty potwierdzające dochód rodziny/osoby lub oświadczenie o dochodzie.

Dane do kontaktu:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie ul. Pocztowa 16A, tel. 61 44 21 183, 61 44 21 283 lub tel. kom.609519509


Bezpłatne porady specjalistów

2017-01-30

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w lutym 2017 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


Psycholog

1.02.2017 r. w godz. 14:00 – 18:00
15.02.2017 r. w godz. 14:00 – 18:00


Terapeuta ds. uzależnień

1.02.2017 r. w godz. 11:00 – 13:00


Radca prawny

17.02.2017 r. w godz. 9.00 – 12.00


Terapeuta rodzinny

23.02.2017 r. w godz. 16:00 – 19:00


„Za życiem” wsparcie kobiet w ciąży i rodzin

2017-01-19

Od 01.01.2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet i rodzin „Za życiem”.
Szczegółowe informacje zamieszczone zostały w zakładce „Świadczenia” „Jednorazowe świadczenie (Za życiem)”.


Komunikat

2017-01-16

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1 informuje, że w ramach powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej będzie można skorzystać z bezpłatnych porad specjalisty do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod numerem telefonu 781 053 001 lub 61 44 47 281, 61 44 52 510.


„PLAN NA LEPSZE JUTRO”

2017-01-15

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie przystąpił do realizacji Projektu „PLAN NA LEPSZE JUTRO” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp w partnerstwie z wszystkimi ośrodkami pomocy społecznej powiatu grodziskiego i Stowarzyszenie Rodzinnej Pieczy Zastępczej „Źródełko”.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014 +), Oś Priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.1 – Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne na lata 2014-2020 tj.: promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

Realizacja Projektu od 01.12.2016 r. do 30.11.2018 r.
W ramach projektu uruchomione zostaną konkretne zadania tj.:
- ścieżka wsparcia dla rodzin zastępczych
- ścieżka wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi
- wsparcie dla przyszłych i obecnych rodzin zastępczych, stanowiących otoczenie projektu
- powstanie Powiatowego Punktu Pomocy Wzajemnej

Projekt ma za zadanie także poszerzenie dotychczasowego zakresu działań profilaktycznych, ukierunkowanych na pracę z rodzinami borykającymi się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Jest działaniem prewencyjnym, ograniczającym umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej poprzez treningi i doradztwo dla rodzin biologicznych, a także zapewniającym opiekę i wychowanie przede wszystkim w rodzinnych formach pieczy zastępczej. Projekt zakłada również asystenturę rodzin w ośrodkach pomocy społecznej.

Cel główny projektu jest zgodny z celem tematycznym SZOOP WRPO Woj. Wielkopolskiego działania 7.2.1 na lata 2014-2020, tj. promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Wpisuje się on ponadto w Strategię rozwoju powiatu grodziskiego na lata 2013-2020: cel strategiczny 4: wzmocnienie systemu i usług pomocy społecznej.


Porady specjalistów

2017-01-10

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie można skorzystać z porad:

Terapeuty ds. uzależnień:

1.02.2017 r. w godz. 11:00 – 13:00
1.03.2017 r. w godz. 11:00 – 13:00
5.04.2017 r. w godz. 11:00 – 13:00
10.05.2017 r. w godz.11:00 – 13:00
7.06.2017 r. w godz. 11:00 – 13:00
5.07.2017 r. w godz. 11:00 – 13:00
2.08.2017 r. w godz. 11:00 – 13:00

Terapeuta rodzinny:

26.01.2017 r. w godz. 16:00 – 19:00
23.02.2017 r. w godz. 16:00 – 19:00
23.03.2017 r. w godz. 16:00 – 19:00
20.04.2017 r. w godz. 16:00 – 19:00
25.05.2017 r. w godz. 16:00 – 19:00
22.06.2017 r. w godz. 16:00 – 19:00

Psycholog

18.01.2017 r. w godz. 14:00 – 18:00
1.02.2017 r. w godz. 14:00 – 18:00
15.02.2017 r. w godz. 14:00 – 18:00
1.03.2017 r. w godz. 14:00 – 18:00
15.03.2017 r. w godz. 14:00 – 18:00

Radcy prawnego

13.01.2017 r. w godz. 9:00 – 12:00


„ Spotkanie przy Wigilijnym Stole”

2016-12-22

Boże Narodzenie to czas kiedy wszyscy stają się dla siebie bardziej życzliwi, milsi i zapominają o wszelkich sporach i waśniach. To również czas radosnego świętowania, kolędowania, łamania się opłatkiem i składania sobie życzeń.

Jak co roku pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie zorganizowali w dniu 20 grudnia 2016r. „Spotkanie przy Wigilijnym Stole” dla osób starszych i samotnych gminy Wielichowo. Swoją obecnością i miłymi świątecznymi życzeniami zaszczycili nas specjalni goście – Burmistrz Wielichowa Pani Honorata Kozłowska, Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Genowefa Feldgebel, Dyrektor Centrum Kultury w Wielichowie Pan Jan Grześ oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie pani Maria Popa.

Po części oficjalnej przyszedł czas na część artystyczną przygotowaną przez młodzież ze Szkoły Podstawowej w Wielichowie w formie Jasełek pt. „ Trzej Mędrcy i chłopiec” pod kierunkiem Pani Małgorzaty Rombel. Jasełka przybliżyły tematykę i klimat Świąt Bożego Narodzenia.

Uczestnicy spotkania mile spędzili czas przy wigilijnym stole, na którym nie zabrakło tradycyjnych potraw przygotowanych przez Restaurację FANTAZJA oraz Cukiernię Danuty Grygiel. Na koniec zaproszonych gości obdarowano słodkim upominkiem.

Spotkanie upłynęło w miłej, rodzinnej atmosferze przy dźwiękach kolęd.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


  INFORMACJA

  2016-12-16

  W dniu 23.12.2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny. Wszelkie sprawy pilne wymagającej nagłej interwencji można zgłaszać pracownikowi socjalnemu pełniącemu dyżur pod nr tel. 609519509.


  WIGILIA

  2016-12-13

  Burmistrz Wielichowa oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie serdecznie zapraszają osoby samotne, starsze z gminy Wielichowo na spotkanie przedświąteczne przy "Wigilijnym Stole", które odbędzie się dnia 20 grudnia 2016r. o godz. 11:00 w Sali Centrum Kultury w Wielichowie, ul. Pocztowa 16.  Osoby zainteresowane proszone są o potwierdzenie swojego udziału do dnia 16 grudnia 2016r. pod nr tel. 61 44 21 183 lub osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie, ul. Pocztowa 16A.

  Dołączone pliki:


  PLAN NA LEPSZE JURO

  2016-12-05

  W środę 30 listopada, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp., Pani Agnieszka Brambor-Nolka, przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu Grodziskiego Pani Ewy Smoczyńskiej, podpisała umowę na dofinansowanie projektu realizowanego w partnerstwie - PLAN NA LEPSZE JUTRO.

  PLAN NA LEPSZE JUTRO jest projektem partnerskim realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. oraz wszystkimi Ośrodkami Pomocy Społecznej działającymi w powiecie grodziskim, tj. OPS w Granowie, OPS w Grodzisku Wlkp., OPS w Kamieńcu, OPS w Rakoniewicach, OPS w Wielichowie. Partnerem spoza sektora finansów publicznych jest Stowarzyszenie Rodzinnej Pieczy Zastępczej ŹRÓDEŁKO. Wsparciem objętych zostanie: grupa pieczy zastępczej i młodzież wchodząca w proces usamodzielnienia (91os), grupa rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi (77os) oraz kandydaci na rodziny zastępcze stanowiące otoczenie projektu.

  czytaj całośćczytaj całość...


  MIKOŁAJKI

  2016-12-05

  W dniu 3.12.2016 r. w Sali Centrum Kultury w Wielichowie odbyło się „Spotkanie z Mikołajem” zorganizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie przy wsparciu finansowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

  Na spotkanie przybyło 73 dzieci. W imprezie uczestniczyła Burmistrz Wielichowa p. Honorata Kozłowska, która obdarowała dzieci mikołajkowymi gadżetami oraz słodkimi upominkami. Oprawę muzyczną zapewnił dj Maras - Marcin Domagała, który przygotował również wiele zabaw i konkursów. Dodatkową atrakcją był kącik malowania buziek z którego dzieci bardzo chętnie korzystały. Do współpracy włączyły się również wolontariuszki : Alicja Rupa, Anna Zajdowicz i Łucja Michalska. Ostatnią, najmilszą częścią spotkania okazała się wizyta Świętego Mikołaja, na którą dzieci bardzo czekały. Podczas wizyty Św. Mikołaj wręczył każdemu dziecku słodki prezent zapewniając przy tym mnóstwo uśmiechu. Zadowolone dzieci wróciły do swoich domów.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   Bezpłatne porady specjalistów

   2016-12-05

   Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w grudniu 2016 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


   Psycholog

   14.12.2016 r. w godz. 14:00 – 18:00

   Terapeuta rodzinny

   15.12 .2016 r. w godz. 16:00 – 19:00

   Terapeuta ds. uzależnień

   7.12.2016 r. w godz. 11:00 – 13:00

   Radca prawny

   9.12 .2016 r. w godz. 9.00 – 12.00
   Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

   przejdź do góry...

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie. ul. Pocztowa 16, 64-050 Wielichowo tel./fax (61)442-11-83, tel.(61)442-12-83, (61)443-35-74

   Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji