Aktualności


TERAPEUCI - terminarz wizyt

2015-01-15

TERAPEUTA RODZINNY - HALINA ŻYGADŁO
TERAPEUTA ds. uzależnień - ALINA JASIŃSKA
PSYCHOLOG - IRENEUSZ SAWICKI

Dołączone pliki:

Karta Dużej Rodziny

2015-01-07

Karta Dużej Rodziny uprawnia do korzystania ze zniżek, m.in. w ramach ofert handlowych, kulturalnych, rekreacyjnych i transportowych na terenie całego kraju. Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny wg zasad określonych
w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r., poz. 1863). Aktualny wykaz instytucji i firm oferujących zniżki znajduje się na stronie:
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia?dzial=pliki

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18 roku życia,
2) w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a)szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b)szkole wyższej - do końca roku akademickiego
-w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce zgodnie z oświadczeniem,
3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Członkami rodziny wielodzietnej są:
1) rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka,
2) małżonek rodzica,
3) dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2* ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).

Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci. Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane bezpłatnie - na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

Karta jest przyznawana:
1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony,
2) dziecku w wieku do ukończenia 18 roku życia - do ukończenia 18 roku życia,
3) dziecku powyżej 18 roku życia - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z zaświadczeniem lub oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.
4) Dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia - na okres ważności orzeczenia.
5) Dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
6) Osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2* ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.


WYMAGANE DOKUMENTY


Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

1) w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
2) w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2* ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
8) Formularz zgody na wykorzystanie numeru telefonu.

Oświadczenia zawarte we wniosku oraz oświadczenia, o których mowa w punktach 1, 4 i 7, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Ośrodek może domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny.

_________________________
*) Art. 37 ust. 2. Osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, może przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, jeżeli:
1) uczy się:
a) w szkole,
b) w zakładzie kształcenia nauczycieli,
c) w uczelni,
d) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego
lub
2) legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się:
a) w szkole,
b) w zakładzie kształcenia nauczycieli,
c) w uczelni,
d) na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia,
e) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

Dołączone pliki:

KOMUNIKAT

2014-12-29

W dniu 31.12.2014 r. (sylwester) Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie będzie czynny w godz. 7.00 – 13.00.

Ogłoszenie

2014-12-12

Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich w Wielichowie informuje, że przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wielichowie od dnia 17.12.2014r. rozpocznie dystrybucję artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców naszej gminy. Żywność pozyskana z Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu w ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomoc jest kierowana do osób, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 813 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł. dla osoby w rodzinie.
Osoby spełniające powyższe kryteria, zainteresowane otrzymaniem żywności proszone są o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej z dokumentacją potwierdzającą sytuację dochodową w celu kwalifikacji osób do uzyskania pomocy.
W skład paczki żywnościowej wchodzi: makaron świderki, mielonka wieprzowa, cukier biały, olej rzepakowy, mleko UHT.

Żywność będzie wydawana w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie ul. Pocztowa 16 A, od godziny 7.30 do 14.30 w dniach od 17.12.2014 do 19.12.2014r.

MIKOŁAJKI

2014-12-09

W dniu 6 grudnia 2014 r. w sali Centrum Kultury w Wielichowie odbyło się Spotkanie z Mikołajem zorganizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie, przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta i Gminy.

Na spotkanie zaproszono 95 dzieci. W imprezie uczestniczyli również zaproszeni goście: Burmistrz Miasta i Gminy Wielichowo – Pani Honorata Kozłowska, przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy – Pan Eugeniusz Utracik oraz przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp. – Pan Kamil Sikorski.

Oprawę muzyczną oraz organizację konkursów przygotowali: dj Grzegorz Thiel oraz wolontariuszki z Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Wielichowie – Alicja Rupa, Anna Zajdowicz, Łucja Michalska i Teresa Drgas. Program artystyczny obfitował w konkursy i zabawy, zapewniając tym samym dzieciom wiele radości. Jak co roku największą i najbardziej wyczekiwaną atrakcją tego dnia okazał się św. Mikołaj, który każde dziecko obdarował prezentem. Dzieci zadowolone wróciły do swoich domów.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  REALIZACJA PROJEKTU „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” DOBIEGA KOŃCA

  2014-12-05

  W roku bieżącym Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie, Granowie i Kamieńcu realizuje projekt systemowy w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. W projekcie uczestniczą 103 osoby z całego powiatu, w tym 21 osób z Gminy Wielichowo.

  W ramach tego projektu uczestnicy mogli skorzystać z działań mających na celu zdobycie nowych umiejętności i podniesienia kompetencji zawodowych przez takie kursy jak: kurs prawo jazdy kat. B i C, kurs spawacza, kurs komputerowy, kurs obsługi wózka widłowego, kurs carvingu, kurs florystyczny, kurs koparko-ładowarki, kurs kucharza małej gastronomi, kurs opiekuna osób starszych i kurs pierwszej pomocy.

  Dodatkowo w czasie trwania projektu wszyscy uczestnicy mogli korzystać z porad psychologa, prawnika, doradcy zawodowego, a także pracownika do spraw osób niepełnosprawnych.

  Projekt oprócz aktywizacji zawodowej zakładał również rozwijanie aktywnych form poprzez poprawę stanu zdrowia. Wszystkie osoby niepełnosprawne będące w projekcie skorzystały z masaży i zabiegów fizjoterapeutycznych. Część osób niepełnosprawnych skorzystała z wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne lub obozy rehabilitacyjno-szkoleniowe. Uczestnictwo w takich wyjazdach miało na celu przywrócenie lub usprawnienie sprawności psychofizycznej poprzez stosowanie określonych sposobów postępowania rehabilitacyjnego.

  Dodatkowo w ramach działań o charakterze środowiskowym część osób skorzystała z wyjazdu integracyjnego do Krakowa a także z wyjazdu do Teatru Wielkiego w Poznaniu. Natomiast 21.11.2014r. w Hotelu Behapowiec w Grodzisku Wlkp. odbyło się spotkanie integracyjne dla uczestników projektu, kadry i zaproszonych gości z poszczególnych gmin.

  Zatem 21 uczestników projektu z Gminy Wielichowo skorzystało z następujących form wsparcia:
  - 3 osoby ukończyły kurs prawo jazdy kat. B - obecnie przystępują do egzaminów,
  - 2 osoba ukończyła kurs prawo jazdy kat. C, - przystępują do egzaminów,
  - 3 osoba ukończyła kurs kucharza małej gastronomi,
  - 2 osoba ukończyła kurs carvingu,
  - 3 osoby ukończyły kurs spawacza,
  - 2 osoba ukończyła kurs operatora wózka widłowego,
  - 3 osoby ukończyły kurs komputerowy,
  - 4 osoby ukończyły kurs florystyczny,
  - 1 osoba ukończyła kurs koparko- ładowarki
  - 1 osoba ukończyła kurs pierwszej pomocy,
  - 7 osób niepełnosprawnych wyjechało na turnus rehabilitacyjny,
  - 3 osoby niepełnosprawne brały udział w 5 dniowym obozie rehabilitacyjno -szkoleniowym w Ustroniu Morskim,
  - 13 osób niepełnosprawnych skorzystało z masaży i zabiegów fizjoterapeutycznych.
  Wszystkie osoby które ukończyły powyższe kursy otrzymały zaświadczenia o ukończeniu kursu lub certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności.

  Liczymy, że proponowane formy wsparcia wpłyną korzystnie na poprawę sytuacji życiowej uczestników, w tym na poprawę stanu zdrowia lub podjęcie satysfakcjonującego zatrudnienia.
  Projekt „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   Dzień Seniora

   2014-11-02

   W środę 15 października 2014r. w sali Centrum Kultury w Wielichowie odbyło się Spotkanie Seniorów zorganizowane wspólnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Związek Emerytów i Rencistów Koło w Wielichowie.

   W spotkaniu wzięło udział około 100 osób: zaproszeni seniorzy z Wielichowa oraz członkowie Związku Emerytów i Rencistów koło w Wielichowie a także przedstawiciele seniorów z sołectw gminy Wielichowo. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili przedstawiciele władz samorządowych, kościelnych oraz Centrum Kultury.

   Gości powitały z głębokim szacunkiem Kierownik OPS Maria Popa oraz Przewodnicząca ZEiR Aniela Sobecka życząc wszystkim zdrowia, szczęścia, radości i jeszcze wielu pogodnych i dostatnich lat. Do życzeń przyłączyli się w imieniu Burmistrza Cecylia Michałowska, Księża, Dyrektor Centrum Kultury Jan Grześ, który oprócz życzeń obdarował seniorów słodkim upominkiem.

   Spotkanie uświetnił występ dzieci szkolnych „Chórek Wesołych Chmurek” pod kierownictwem Damiana Popiołkiewicza. Pracownicy Centrum Kultury zaprezentowali fotorelację z ważnych wydarzeń z życia gminy w 2013r.
   Spotkanie było dobrą okazją do wspólnych wspomnień, śpiewu w miłej i serdecznej atmosferze.

   Informację przygotowała: Maria Popa

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

    OGŁOSZENIE O NABORZE

    2014-09-25

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie ogłasza

    nabór kandydatów na opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych i kuratorów osób niepełnosprawnych ustanawianych przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp.

    Dołączone pliki:

    PORADY PSYCHOLOGA

    2014-09-23

    PSYCHOLOG – Ireneusz Sawicki

    godz. 12.30 – 13.00

    23.09.2014 r.
    30.09.2014 r.
    07.10.2014 r.
    14.10.2014 r.
    21.10.2014 r.
    28.10.2014 r.
    04.11.2014 r.
    18.11.2014 r.
    25.11.2014 r.
    02.12.2014 r.
    09.12.2014 r.
    16.12.2014 r.
    23.12.2014 r.
    30.12.2014 r.

    KARTA DUŻEJ RODZINY

    2014-09-23

    Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina o możliwości składania
    WNIOSKU O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY

    Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny trzeba okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że członek rodziny wielodzietnej ubiegający się o przyznanie Karty Dużej Rodziny jest zobowiązany do pokazania oryginałów lub odpisów tych dokumentów.

    Przy składaniu wniosku należy okazać w szczególności:
    1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
    2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
    3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
    4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
    5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
    6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
    7) Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, należy okazać dokument potwierdzający tożsamość lub, w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia.
    Należy jednak wskazać, że organ może domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny (np. w przypadku cudzoziemca).

    Okazanie dokumentów przez wnioskodawcę nie jest wymagane w przypadku, gdy wójt (burmistrz lub prezydent miasta) może bezpłatnie we własnym zakresie uzyskać dane niezbędne do ustalenia prawa do korzystania z programu za pomocą urządzeń teletransmisji danych (np. jeżeli istnieje możliwość skorzystania z bazy PESEL).

    Dołączone pliki:    Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

    przejdź do góry...

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie. ul. Pocztowa 16, 64-050 Wielichowo tel./fax (61)442-11-83, tel.(61)442-12-83, (61)443-35-74

    Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji