Internetowy serwis informacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie

 2014-11-01

   
 
      Menu Główne
      Aktualności
      Projekt unijny
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Przemoc
      Akty prawne
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Polecane strony
      Przetargi
      Kontakt
Listopad 2014


  Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE
2014-09-25

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie ogłasza nabór kandydatów na opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych i kuratorów osób niepełnosprawnych ustanawianych przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp.

Dołączone pliki:
1) Nabór na opiekunów prawnych - szczegółyPORADY PSYCHOLOGA
2014-09-23

PSYCHOLOG – Ireneusz Sawicki godz. 12.30 – 13.00

23.09.2014 r.
30.09.2014 r.
07.10.2014 r.
14.10.2014 r.
21.10.2014 r.
28.10.2014 r.
04.11.2014 r.
18.11.2014 r.
25.11.2014 r.
02.12.2014 r.
09.12.2014 r.
16.12.2014 r.
23.12.2014 r.
30.12.2014 r.
KARTA DUŻEJ RODZINY
2014-09-23

Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina o możliwości składania WNIOSKU O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny trzeba okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że członek rodziny wielodzietnej ubiegający się o przyznanie Karty Dużej Rodziny jest zobowiązany do pokazania oryginałów lub odpisów tych dokumentów.

Przy składaniu wniosku należy okazać w szczególności:
1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
7) Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, należy okazać dokument potwierdzający tożsamość lub, w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia.
Należy jednak wskazać, że organ może domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny (np. w przypadku cudzoziemca).

Okazanie dokumentów przez wnioskodawcę nie jest wymagane w przypadku, gdy wójt (burmistrz lub prezydent miasta) może bezpłatnie we własnym zakresie uzyskać dane niezbędne do ustalenia prawa do korzystania z programu za pomocą urządzeń teletransmisji danych (np. jeżeli istnieje możliwość skorzystania z bazy PESEL).

Dołączone pliki:
1) Wniosek o przyznanie Karty Dużej RodzinyZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM
2014-08-26

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim, informuje, że poszukuje osób, które chcą zostać wolontariuszami.

Dołączone pliki:
1) Pismo
2) PlakatInformacja o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
2014-08-19

W dniu 18 maja 2014r. weszła w życie ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 r., poz. 496). Nowelizacja wprowadza zmiany do ustawy o kombatantach w wyniku, których m.in.:
Kombatantom i innym osobom uprawnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych, może być przyznana pomoc pieniężna (m.in na częściowe pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju inwalidztwa oraz opłacanie pomocy pielęgnacyjnej.)

Ustalanie prawa i wypłata pomocy pieniężnej należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę.

Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej składa się w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osób, o których mowa w art. 19 ust. 1 i 4 ustawy . W przypadkach osób pobierających rentę inwalidy wojennego wniosek składa się w Związku Inwalidów Wojennych RP.

Dołączone pliki:
1) Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennegoProjekt "Przepis na życie"
2014-08-18

Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie proszone są o kontakt z tut. Ośrodkiem Pomocy Społecznej do dnia 30 września 2014 r.Dołączone pliki:
1) Opis projektu - I
2) Opis projektu - IIINFORMACJA - nowe kryterium dochodowego do świadczeń rodzinnych!
2014-08-05

Ośrodek Pomocy Społecznej Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych informuje, że od 01 listopada 2014r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe

1. Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty – 574,00 zł.

2. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności , zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty - 664,00 zł.

3. W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu ( 77,00 zł.) przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.
Informacja w sprawie składania wniosków i wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2014/2015
2014-08-01

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2014/2015 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2014r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2014r. ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2014r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2014r. do 31 października 2014r. ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2014r. Art. 20 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r. ( Dz. U z 2012 poz. 1228 z zm.)
Informacja w sprawie dodatku do świadczeń rodzinnych z tytułu dojazdu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej lub w związku z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła od września 2014r.
2014-08-01

Informujemy, że do 10 września 2014r. należy dostarczyć zaświadczenie z szkoły ponadgimnazjalnej o kontynuowaniu nauki lub zaprzestaniu nauki w celu ustalenia uprawnień do dodatku z tytułu dojazdu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej lub zamieszkania w miejscowości w której znajduje się szkoła.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:

w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - w wysokości 90 zł miesięcznie na dziecko albo
w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - w wysokości 50 zł miesięcznie na dziecko.

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Art. 15 Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. (Dz. U. z 2013r. poz. 1456 z zm.)
Informacja w sprawie składania wniosków i wypłat świadczeń na okres zasiłkowy 2014/2015
2014-08-01

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2014/2015 będą przyjmowane od dnia 1 września 2014r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2014r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2014r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2014r. do 30 listopada 2014r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 grudnia 2014r. Art. 26 Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. (Dz. U. z 2013r. poz. 1456 z zm.)
Ulotka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
2014-07-08

Ulotka - do pobrania w załączeniu

Dołączone pliki:
1) Ulotka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w RodzinieDOŻYWIANIE DZIECI
2014-07-01

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że do dnia 28 sierpnia 2014 roku można składać wnioski na dożywianie dzieci w szkole w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Pomoc w formie posiłku w szkole może być przyznana nieodpłatnie uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego tj. kwoty 456 zł na osobę w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. W przypadku przekroczenia kryterium pomoc rodzinom będzie przyznawana na zasadzie zwrotu części lub całości poniesionych kosztów w oparciu o Uchwałę Nr XXX/184/2014 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 marca 2014 r.
RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ
2014-07-01

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. realizuje projekt systemowy RAZEM MOŻEMY WIĘCEJW dniach 26-29 czerwca w ramach działań środowiskowych, grupa 26 uczestników projektu systemowego i 3 opiekunów wyjechała na 4 dniowy wyjazd integracyjny do Krakowa zorganizowany przez zespół projektowy w ramach projektu systemowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ. Pierwszym punktem wyjazdu było blisko dwu godzinne zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce. Kolejnym etapem było zwiedzanie klasztoru w Tyńcu w zabytkowym opactwie Benedyktynów usytuowanym na wzgórzu wapiennym. Uczestnicy mogli również podziwiać zamkowy dziedziniec na Piaskowej Skale z widokiem na Park Krajobrazowy a także obejść zamkowe ruiny w Ogrodzieńcu i zwiedzić park miniatur z zamkami jury krakowsko-częstochowskiej.

Istotnym punktem zwiedzania był Wawel a wraz z nim kilka wystaw tematycznych: Wawel zaginiony oraz zbrojownia i skarby Wawelu. Był również czas na spacer po krakowskim rynku a także wspólne zwiedzanie podziemi pod sukiennicami z niezwykle sugestywną prezentacją multimedialną. Dużą atrakcją okazała się możliwość obejrzenia spektaklu kabaretu Rafał Kmity w Teatrze Groteska.
W drodze powrotnej grupa przez blisko trzy godziny oprowadzana było po obiektach KL Auschwitz-Birkenau gdzie mogła obejrzeć niezwykłe eksponaty i wysłuchać ponurej historii tego miejsca. Wszyscy uczestnicy wyjazdu mieli zapewniony transport, wyżywienie i ubezpieczenie. Pomimo zmęczenia uczestnicy wycieczki nie stracili dobrego humoru i wrócili do domu zadowoleni i pełni wrażeń.

Projekt „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Galeria:

Zobacz pełną galerię
WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY
2014-07-01

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny trzeba okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że członek rodziny wielodzietnej ubiegający się o przyznanie Karty Dużej Rodziny jest zobowiązany do pokazania oryginałów lub odpisów tych dokumentów.

Przy składaniu wniosku należy okazać w szczególności:
1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
7) Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, należy okazać dokument potwierdzający tożsamość lub, w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia.
Należy jednak wskazać, że organ może domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny (np. w przypadku cudzoziemca).

Okazanie dokumentów przez wnioskodawcę nie jest wymagane w przypadku, gdy wójt (burmistrz lub prezydent miasta) może bezpłatnie we własnym zakresie uzyskać dane niezbędne do ustalenia prawa do korzystania z programu za pomocą urządzeń teletransmisji danych (np. jeżeli istnieje możliwość skorzystania z bazy PESEL).

Dołączone pliki:
1) Wniosek o przyznanie Karty Dużej RodzinyBEZPŁATNE PORADY PSYCHOLOGA
2014-06-25

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje o nowych terminach przyjęć psychologa w lipcu.

Psycholog Ireneusz Sawicki tel. 605 767 995
(sala nr 10 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie ul. Pocztowa 16A)

01.07.2014r. godz. 12.30-13.30
08.07.2014r. godz. 12.30-13.30
15.07.2014r. godz. 12.30-13.30
22.07.2014r. godz. 12.30-13.30
29.07.2014r. godz. 12.30-13.30
INFORMACJA
2014-06-17

Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, iż od dnia 16.06.2014 r. można składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny, do której uprawnione są rodziny wielodzietne tj. mające na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci:

1. Do ukończenia 18 roku życia
2. W wieku do 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej
3. Bez ograniczeń wiekowych w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanych albo znacznym stopniu niepełnosprawności

Karta Dużej Rodziny będzie stanowić podstawę do korzystania z uprawnień na rzecz rodzin wielodzietnych bez względu na uzyskiwane przez rodzinę dochody.
Lista dostępnych uprawnień będzie systematycznie aktualizowana i dostępna na stronach internetowych, program będzie miał zasięg ogólnokrajowy.

W celu uzyskania bliższych informacji oraz pobrania wniosków należy się zgłosić do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie - Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych pok. nr 1 w godz. od 7:00 do 15:00
tel. 61 44 21 183
BEZPŁATNE SZKOLENIA
2014-06-12

Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza kobiety i mężczyzn do udziału w projekcie realizowanym na terenie województwa wielkopolskiego."Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości dla pracowników wielkopolskich przedsiębiorstw budowlanych przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne"

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKACH!!!

Dołączone pliki:
1) Ogłoszenie o projekcie
2) PismoOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
2014-06-12

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie, ul. Pocztowa 16A, na stanowisko urzędnicze - księgowy 1/3 etatu pracy, praca 3 razy w tygodniu. Szczegóły w załączniku.

Dołączone pliki:
1) Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracyUmowa na realizację projektu „Razem możemy więcej” podpisana.
2014-05-15

W czwartek 8 maja z ramienia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, p. Sylwia Wójcik, podpisała umowę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. reprezentowanym przez p. Agnieszkę Brambor-Nolka na dofinansowanie realizacji projektu „Razem możemy więcej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
W tym roku wartość projektu systemowego to ponad 832 tysiące, z czego dofinansowanie wynosi 745 400 zł. Jednym z kryterium przyznania dofinansowania w roku 2014, ze środków pochodzących z poprzedniego okresu programowania jest realizacja projektu w partnerstwie, w którym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. jest liderem. Projekt został wspólnie przygotowany z Ośrodkami Pomocy Społecznej w Granowie, Kamieńcu i w Wielichowie.
Z tegorocznego projektu będą mogły skorzystać 102 osoby z Powiatu Grodzisk Wlkp. które pozytywie przeszły etap rekrutacji do projektu. Pozostałe osoby, które złożyły wnioski, a nie zakwalifikowały się do projektu, stanowią grupę rezerwową.
W skład grupy projektowej wchodzą: osoby niepełnosprawne, osoby z grupy pieczy zastępczej oraz osoby zagrożone wykluczenie społecznym. Osoby te będą mogły skorzystać z porad doradcy zawodowego, radcy prawnego oraz psychologa. Dla części osób przewidziane jest również dofinansowanie udziału w turnusie rehabilitacyjnym, grupowe wyjazdy rehabilitacyjne (również dla osób po mastektomii), zabiegi fizjoterapeutyczne oraz masaże. Cały szereg działań skierowany jest do grupy osób objętych pieczą zastępczą oraz ich rodzin. Również istotny jest zakres działań obejmujących między innymi: kursy prawa jazdy kat B i C, kurs spawacza, kurs operatora koparko-ładowarki i wózka widłowego, kurs komputerowy, kurs gastronomiczny, kurs opiekuna osób starszych, kurs carvingu, kurs florystyczny oraz kurs pierwszej pomocy. Zaplanowano również działania o charakterze środowiskowym, w tym wspólny wyjazd do teatru, 4 dniowy wyjazd integracyjny dla około 30 osób oraz wspólne spotkanie integracyjne dla wszystkich tegorocznych uczestników projektu.
Bezpośrednim wsparciem objęci są również partnerzy projektu, którzy otrzymali wsparcie na zatrudnienie dodatkowych pracowników socjalnych lub wsparcie już zatrudnionych.
Informację przygotował: Zespół Projektowy
Zasiłek dla opiekuna
2014-05-15

Informujemy, iż od dnia 15.05.2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U z 2014 poz. 567), która określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 r.

Zgodnie z art. 8 cytowanej ustawy informujemy, o możliwości złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna. Wnioski można składać w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 15.09.2014r.
Jeżeli w okresie, o którym mowa wyżej, toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobie, nad którą jest sprawowana opieka, wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania tego orzeczenia. Zasiłek dla opiekuna, w kwocie 520 zł, będzie przysługiwał osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna organ właściwy wszczynać będzie na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna. Ustalając prawa do zasiłku ośrodek pomocy społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy, który będzie następnie aktualizowany co 6 miesięcy. Zasiłek nie będzie przysługiwał jedynie za okresy, w których opiekunowie otrzymywali specjalny zasiłek opiekuńczy lub świadczenie pielęgnacyjne lub gdy na osobę wymagającą opieki przyznano prawo do specjalnego zasiłku lub świadczenia innej osobie.
OGŁOSZENIE
2014-05-13

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie poszukuje osób, które bezpłatnie
przekażą sprzęt AGD typu lodówka, w celu dalszego użytkowania przez
podopiecznych tutejszego OPS. Nr tel. do kontaktu 61 44 21 183 lub 61 44 21
283.

   Zobacz także: Aktualności - archiwum (22-99 z 99)
      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Druki
      Świadczenia rodzinne
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Organizacja OPS
      Statut
      Regulaminy
      Budżet
      Sprawozdania
      Zadania

Get Adobe Flash player


 

 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie, ul. Pocztowa 16, 64-050 Wielichowo tel./fax (61)442-11-83, tel.(61)442-12-83, (61)443-35-74

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji